הצהרת פרטיות

מאחר וחברת סקרטרי מקבוצת וייזדום (להלן: “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט  http:/www.secretary.co.il ו- http://www.wizedom.com שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: ה”אתרים” או “אתרי החברה”) ובשירותי החברה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

התנאים בהצהרה זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד. 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

הנתונים שתמסור כקורות החיים שלך ופרטים אישיים נוספים שאתה מוסר ביודעין (להלן: “פרטי המידע האישי” ), ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטי המידע האישי לא תוכל להשתמש בשירותי החברה. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, כתובת המייל, מקום עבודתך, וכיו”ב.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים אותם אנו מציעים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים, ובהסכמתך בלבד.

שימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות הבאות –

  • ליצירת קשר עם המועמד (במקרה הצורך);
  • לצרכי מציאת עבודה והתאמת המועמד לתפקידים והמעסיקים (להלן: “לקוחות החברה”) הרלוונטיים עבורו.
  • שמירה על קורות החיים והפרטים האישיים הרלוונטיים במאגר של החברה, למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ולהכוונת המועמד במהלך הקריירה המקצועית שלו.
  • לכל מטרה אחרת המפורטת בהצהרת פרטיות זו או בתקנון האתר.
  • לכל מועמד קיימת הזכות להסיר את עצמו מן המאגר ולבצע שינויים באמצעות יצירת קשר עם החברה.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים (להלן: “לקוחות החברה” או “מעסיקים פוטנציאליים”) את פרטיו האישיים של המועמד אלא במקרים המפורטים להלן, ובהסכמתו בלבד:

  • (א) לבחינת התאמת המועמד שקורות חייו נשלחו עבור אחת המשרות הפתוחות שיש לחברה, ו/או ללקוחות החברה על מנת שיוכלו להציע משרה לאותו מועמד;
  • החברה עשויה לספק מידע מסויים במסגרת פנייתה למי מן הגורמים שצויינו בקורות החיים של  המועמד כמי שהעסיקו את המועמד בעבר או הממליצים עליו, זאת במסגרת הליך אימות המידע בקורות החיים.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בין המועמד לבין החברה שתחייב חשיפת המידע האישי;
  • אם המועמד יבצע באתרי החברה פעולות בניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המידע האישיים של המועמד או מידע אחר לצד שלישי;

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אין הם מעניקים בטחון מוחלט. אי לכך, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אלinfo@secretaty.co.il  או באמצעות פקס מס’ 03-9194666 או בדואר רגיל לכתובת: רח’ שינקין 63/6, גבעתיים 5329517.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.